Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11   +48509343642            

PRODUCENT PŁÓZ CENTRUJĄCYCH, MANSZET, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH, USZCZELEK KIELICHOWYCH, KOŁNIERZY USZCZELNIAJĄCYCH, TULEI PRZEJŚCIOWYCH I INNYCH EL. SIECI WOD.-KAN.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKWEDUKT MP Sp.z.o.o. ,ul Syrokomli 5, 94-308 Łódź  NIP: 727 28 33 982, REGON: 381728730
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo skontaktować pod adresem e- mail:  lub pisemnie na adres do korespondencji – ul.Niesięcin 11, 95-050 Konstantynów Łódzki
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
- niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- weryfikacji wiarygodności płatniczej (dotyczy tylko odłożonej płatności)
- wykonywania obowiązków prawnych tj.
- wystawiania i przechowywania faktur
- wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych
- rozpatrywania reklamacji

  1. Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
  2. Przetwarzaniu podlegają następujące dane:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Numer telefonu, fax., adres e-mail
- NIP, Regon, KRS
- Numer rachunku bankowego
- Informacje o płatnościach i zaległościach płatniczych

  1. Posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom w innych krajach.
  3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom takim jak firmy kurierskie i transportowe. 
  4. Okres przechowywania danych.

- w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową

- przy braku Państwa sprzeciwu, będziemy korzystać ze zgromadzonych danych, w celu utrzymania relacji biznesowej i informowania o ofertach na zasadach dotychczasowej współpracy

11. Informujemy, że w sklepie stacjonarnym, magazynie oraz na terenie zakładu z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Niesięcin 11, działa monitoring wizyjny z funkcją zapisywania obrazu. Obraz z kamer przechowywany jest przez okres 2 tygodni.

Na naszej stronie internetowej nie używamy/nie gromadzimy żadnych plików cookies. Filmy zamieszczone z serwisu Youtube stosują pliki cookies zawierające m.in. preferencje odtwarzania oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności Google: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy